Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině


Aktuálně

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".


Úprava stránek

16. 10. 2018 dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.


Současný stav poskytovaných služeb

20.6.2018  webové stránky jsou mírně upraveny, tak aby vyhovovaly potřebám návštěvníků. Přeskupena je část poskytovaných služeb. Pracovní název webové aplikace GISQUICK, je přejmenován na "Mapová aplikace - průběhy 6hodinových srážek".

30.10.2017 - Uživatelé si mohou nově vytvořit v rámci projektu provozované webové platfomy Gisquick uživatelský účet a publikovat vlastní webovou aplikaci zobrazující úhrny návrhových srážek, postup je popsán v dokumentaci. Děkujeme za testování, bude rádi za případné připomínky. Martin Landa

17.6. 2017 - Služba WMS je nově poskytována v souřadnicovém systému UTM (EPSG:32633). Martin Landa

25.5.2017 - Framework PyWPS, kterým je zajišťována služba WPS, byl aktualizován na verzi 4. V případě výpadků či jiných potíží kontaktujte řešitelský tým. Martin Landa

3. 10. 2016 - Služba WPS byla otevřena veřejnosti. Pro její testování doporučujeme program QGIS. Martin Landa

16. 9. 2016 - V současnosti je popisovaná služba WPS poskytována v omezené míře pouze na registrované IP adresy. V případě zájmu nás kontaktujte. V blízké době plánujeme její otevření. Petr Kavka

 

Název projektu: Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích

Označení projektu: QK1910029

Období řešení: 1 .1. 2019 - 31. 12. 2022

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství

Anotace: Cílem projektu je redukce nejistot při odvozování návrhových veličin při projektování a posuzování vodohospodářských opatření na drobných vodních tocích a v ploše povodí. Kombinací radarových a staničních dat budou odvozeny návrhové subdenní intenzity deště v ČR za celý rok i jednotlivé měsíce bezmrazového období. V návaznosti na předchozí projekt bude popsána sezónní a prostorová distribuce předchozích srážek, půdní vlhkosti a stav retenční kapacity území ve vztahu k průběhu a intenzitě srážky. Takto snížené nejistoty v návrhových veličinách budou ověřeny pomocí matematických modelů kalibrovaných na experimentálních výsledcích a měřených průtocích a budou využity pro definování rizika v malých povodích ČR a zdrojových plochách mimo tok.