Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině


Aktuálně

15. 3. 2021

Došlo k nasazení nové generace poskytovaných webových služeb WMS, WFS a WPS. Zároveň byla aktualizována webová aplikace Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu. Případné problémy prosím nahlašte na e-mailové adrese martin.landa fsv.cvut.cz.

5. 5. 2020

Upozorňujeme uživatele, že naše WPS služby zatím nejsou dostupné prostřednictvím QGIS nejnovějších verzí 3.X kvůli chybějícímu WPS klientovi. Dále probíhají vývojářské práce a testování služeb, pokud opakovaně narazíte na nefunkční služby, prosíme dejte vědět autorům.

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".

16. 10. 2018

Byla dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

Název projektu: Fyzikální a hydropedologické vlastnosti půd ČR

Označení projektu: TJ02000234

Období řešení: 1. 6. 2019 - 31. 5. 2021

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Anotace: Hlavním cílem projektu bylo odvození konzistentních datových podkladů o půdách na území celé ČR. Jedná se zejména o plošně celistvé vrstvy zrnitostí a hydropedologických vlastností. Dalším cílem bylo soustředění dostupných měření hydraulických vlastností půd a jejich rozšíření a validace terénním měřením v rozsahu odpovídajícím době trvání projektu. Odvozené datové produkty jsou publikovány formou certifikované mapy a odborné veřejnosti poskytnuty na mapovém portálu a prostřednictvím webových služeb. Zveřejnění těchto plošně i kvalitativně konzistentních dat je předpokládaným přínosem pro projektanty KPÚ, protipovodňové a protierozní ochrany, odborníky státní správy i vědecké pracovníky v environmentálních oborech.