Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině


Aktuálně

28. 1. 2023 - Po úspěšném ukončení projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" jsou služby na tomto serveru aktualizovány pomocí nových SW nástrojů tak, aby odpovídaly přístupu využití návrhových srážek, který je popsán v nové metodice "Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině" z roku 2022. Za případné komplikace s přechodem na nové služby se omlouváme. V případě nefunkčnosti se na nás neváhejte obrátit.

15. 3. 2021

Došlo k nasazení nové generace poskytovaných webových služeb WMS, WFS a WPS. Zároveň byla aktualizována webová aplikace Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu. Případné problémy prosím nahlašte na e-mailové adrese martin.landa fsv.cvut.cz.

5. 5. 2020

Upozorňujeme uživatele, že naše WPS služby zatím nejsou dostupné prostřednictvím QGIS nejnovějších verzí 3.X kvůli chybějícímu WPS klientovi. Dále probíhají vývojářské práce a testování služeb, pokud opakovaně narazíte na nefunkční služby, prosíme dejte vědět autorům.

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".

16. 10. 2018

Byla dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

WPS - poskytování charakteristik návrhových srážek a půdních vlastností

Veřejná webová geoprocessingová služba dle standardu OGC WPS (Web Processing Service) umožňuje uživateli rychlé odvození různých charakteristik návrhových srážek s dobou opakování 2–100 let a vybraných půdních charakteristik pro libovolnou lokalitu v ČR. Služba v současnosti nabízí šest nástrojů, které se liší typem vstupů, podkladových dat, metodou výpočtu a charakterem požadovaného výstupu:

Srážková data

 1. d-rain6h-timedist
 2. raintotal6h-timedist
 3. d-rain-shp
 4. d-rain-csv
 5. d-rain-point

 

Půdní data

 1. soil-texture-hsg

 

Data o malých povodích

 1. risk-of-shc

Služba je dostupná na URL: https://rain1.fsv.cvut.cz/services/wps

Poznámka: Po technické stránce je řešení postaveno na open source nástrojích GRASS GIS a PyWPS. Podrobný popis služby v rámci WPS vrací dotaz typu GetCapabilities. Provoz služby je prozatím omezen max. na 2 procesy bežící paralelně. Uživatelem zadaná vstupní data jsou po ukončení procesu na serveru ihned smazána. Za jejich případné zneužití nenesou provozovatelé služby žádnou zodpovědnost. V případě dalších dotazů či problémů s využitím služby prosím kontaktujte její autory.

POPIS NÁSTROJŮ

1) d-rain6h-timedist

Nástroj d-rain6h-timedist vrací šest variant průběhu pětiminutových intenzit 6hodinových návrhových srážek zvolené doby opakování, včetně pravděpodobnosti výskytu daného průběhu v zadané lokalitě (definované jako bod nebo polygon). Celkový úhrn všech šesti variant průběhů je vždy stejný a je odvozen regionální frekvenční analýzou šestihodinových maximálních úhrnů z 10leté řady radarových odrazivostí a delších, dostupných řad staničních měření (viz Datové podklady). Při výpočtu je kontrolováno, zda plocha území přesáhla plochu 20 km2 a v kladném případě nástroj provádí redukci celkového úhrnu. Výstup nástroje je ve formátu CSV a jeho struktura je totožná s výstupem webové mapové aplikace na platformě Gisquick, která tento nástroj používá k vyčíslení návrhové srážky na pevně definovaných povodích IV. řádu. Nástroj d-rain6h-timedist má pět vstupních parametrů (viz DescribeProcess):

 • input - vstupní (bodová či polygonová) vektorová data poskytnutá uživatelem (mohou být zkoprimována zip/gzip, velikost souboru je omezen na 200MB)
 • keycolumn - název vybraného atributu vstupních dat použitého jako klíčový sloupec. Tento identifikátor lze posléze použít pro připojení textového výstupu k atributovým datům vstupních dat
 • return_period - požadované doby opakování, uživatel vybírá z dostupných variant 2–100 let
 • type - požadované typy průběhu intenzit 6hodinové návrhové srážky, uživatel vybírá z dostupných typů: A–F
 • area_red - logický přepínač pro kontrolu plochy vstupních prvků a provádění redukce úhrnů (povolené hodnoty: true/false)

a jeden výstup:

 • output - vyčíslené průběhy pětiminutových intenzit návrhových srážek pro vstupní vektorové prvky ve formátu CSV

2) raintotal6h-timedist

Nástroj raintotal6h-timedist je doplňkovým nástrojem, který vychází z předchozí varianty d-rain-timedist. Návrhová 6hodinová srážka není odvozována pro žádnou konkrétní lokalitu ani dobu opakování, nástroj pouze rozloží uživatelem zadaný 6hodinový úhrn do zvolených variant ze šesti typizovaných průběhů intenzit A–F, bez bližší specifikace pravděpodobnosti jejich výskytu (ta je vázána vždy ke konkrétní lokalitě a době opakování). Nástroj má dva vstupní parametry (viz DescribeProcess):

 • value - uživatelem pevně definovaná hodnota návrhového úhrnu 6hodinové srážky v mm
 • type - požadovaný typ průběhu návrhové srážky, uživatel vybírá z dostupných typů: A–F

a jeden výstup:

 • output - vyčíslené tvary návrhové srážky ve formátu CSV

3) d-rain-shp

Nástroj d-rain-shp slouží k odvození náhradní průměrné intenzity (úhrnu) návrhové srážky zvolené délky trvání (kratší než 24 h) a doby opakování v zadané lokalitě (definované jako bod nebo polygon). Pro každou zadanou dobu opakování je výstupem pouze hodnota návrhového úhrnu. Průběh intenzit pro libovolnou délku trvání srážky nelze zobecnit a neexistují pro to dostupné podklady s výjimkou 6hodinových srážek využitých v nástroji d-rain6h-timedist. Návrhové úhrny jsou odvozeny z denních maximálních úhrnů, publikovaných prostřednictvím WMS služby, redukcí podle zvolené délky trvání (podrobnosti viz Datové podklady). Nástroj d-rain-shp vrací kopii vstupních dat s atributovou tabulkou rozšířenou o hodnoty návrhových úhrnů srážky zadaných dob opakování. Má čtyři vstupní parametry (viz DescribeProcess):

 • input - vstupní (bodová či polygonová) vektorová data poskytnutá uživatelem (mohou být zkoprimována zip/gzip, velikost souboru je omezen na 200MB)
 • return_period - požadované doby opakování, uživatel vybírá z dostupných variant 2–100 let
 • rainlength - požadovaná délka úseku srážky s maximální intenzitou v minutách
 • area_size - maximální výměra plochy v km2, pro kterou bude náhradní maximální intenzita (celkový úhrn) vypočtena. Výchozí hodnota je 20km2,  hodnota -1 výpočetní limit deaktivuje. Pro větší prvky pak výpočet proběhne, ale získaný úhrn NENÍ redukován s ohledem na velikost zasažené plochy.

a jeden výstup:

 • output - vektorová data s vyčíslenými úhrny návrhové srážky ve formátu Esri Shapefile

4) d-rain-csv

Nástroj d-rain-csv je zjednodušenou variantou předchozího nástroje d-rain-shp. Prakticky jediným rozdílem je, že výstup poskytuje ve formátu CSV (Comma Separated Values). Nástroj má pět vstupních parametrů (viz DescribeProcess):

 • input - vstupní (bodová či polygonová) vektorová data poskytnutá uživatelem (mohou být zkoprimována zip/gzip, velikost souboru je omezen na 200MB)
 • keycolumn - název vybraného atributu vstupních dat použitého jako klíčový sloupec. Tento identifikátor lze posléze použít pro připojení textového výstupu k atributovým datům vstupních dat.
 • return_period - požadované doby opakování, uživatel vybírá z dostupných variant 2–100 let
 • rainlength - požadovaná délka úseku srážky s maximální intenzitou v minutách
 • area_size - maximální výměra plochy v km2, pro kterou bude náhradní maximální intenzita (celkový úhrn) vypočtena. Výchozí hodnota je 20km2,  hodnota -1 výpočetní limit deaktivuje. Pro větší prvky pak výpočet proběhne, ale získaný úhrn NENÍ redukován s ohledem na velikost zasažené plochy.

a jeden výstup:

 • output - hodnoty náhradních maximálních intenzit (úhrnů) návrhové srážky ve formátu CSV

5) d-rain-point

Nástroj d-rain-point je rovněž obdobou nástroje d-rain-shp, poskytuje tedy také náhradní průměrnou intenzitu (úhrn) návrhové srážky zvolené délky trvání (kratší než 24 h) a doby opakování v zadané lokalitě. Jediným rozdílem je, že odvozovány jsou bodové hodnoty pro jedinou lokalitu definovanou pomocí zeměpisných souřadnic. Tento proces primárně slouži pro potřeby webové miniaplikace. Nástroj má čtyři vstupní parametry (viz DescribeProcess):

 • obs_x - zeměpisná délka zájmového bodu
 • obs_y - zeměpisná šířka zájmového bodu
 • return_period - požadované doby opakování, uživatel vybírá z dostupných variant 2–100 let
 • rainlength - požadovaná délka úseku srážky s maximální intenzitou v minutách

a jeden výstup:

 • output - hodnota náhradní maximální intenzity (úhrnu) návrhové srážky pro zvolené doby opakování

6) soil-texture-hsg

Nástroj soil-texture-hsg slouží ke stažení výřezu rastrových dat půdních vlastností pro polygon o výměře do 20 km2. Konkrétně se jedná o tři vrstvy procentuálního zastoupení frakcí písku, prachu a jílu, jednu vrstvu zrnitosti s členěním do 12 tříd dle USDA metodiky a jednu vrstvu hydrologické půdní skupiny. Podkladová data byla odvozena metodami digitálního mapování v rámci projektu Fyzikální a hydropedologické vlastnosti půd ČR a více o zdrojových datech a použitých metodách najdete v sekci Datové podklady. Nástroj má dva vstupní parametry:

 • input - vstupní polygonová vektorová vrstva zájmového území o maximální celkové ploše 20 km2
 • layers - názvy požadovaných půdních charakteristik, přesné názvy jsou uvedeny v popisu parametru. Pro získání více vrstev najednou je nutné jejich názvy zadat s čárkou a bez mezery.

Výstupní vrstva je při zachování volby "Postprocessing" v záložce Výstupy nástrojem automaticky načtena do otevřeného projektu QGIS včetně předdefinované symbologie. Samotná rastrová data lze nalézt v dočasném úložišti aplikace, jehož umístění lze zjistit ve vlastnostech zobrazené vrstvy.

POUŽITÍ SLUŽBY

Službu lze použít i bez specializovaného nástroje např. z prostředí webového prohližeče. Tento postup lze doporučit pouze ve speciálních případech a pokročilým uživatelům. Běžnější je využití v některé z desktopových verzí GIS. Následuje podrobný návod pro QGIS. Na platformě Esri ArcGIS není v současnosti služba WPS podporována.

Poznámka: Pro otestování služby můžete použít vzorová vstupní data (zdroj Dibavod, povodí Chotýšanky - atribut HLGP_ID 109030770-109030910) dostupná na URL: http://rain.fsv.cvut.cz/geodata/test.gml

Použití služby v QGIS 3.X

QGIS je open source desktopový GIS, je tedy ke stažení zdarma a dostupný bez dalších licenčních omezení. Využití WPS služeb u předchozích verzí QGIS 2.X je možné pouze s historickými verzemi WPS klienta. V nejnovějších verzích QGIS 3.X je možné služby využít prostřednictvím vývojové verze WPS klienta. Následuje návod pro verzi QGIS 3.20.

 1. Nejprve je nutné stáhnout aktuální verzi WPS klienta (dostupnou na GitHubu vývojářů ZDE) v podobě zip archivu a nainstalovat jej. To je možné provést z menu Zásuvné moduly → Správa a instalace zásuvných modulů. V dialogu vybereme možnost Instalovat ze ZIPu, vyhledáme zip se staženým WPS klientem a nainstalujeme.
 2. V dalším kroku je nutné aktivovat panel WPS klienta v menu Zásuvné moduly → Web Processing Service → Zobrazit WPS panel. V panelu WPS Pluginu pak vyvoláme místní nabídku s volbou Nová služba a zadáme URL služby: https://rain1.fsv.cvut.cz/services/wps.


 3. Po načtení seznamu vybereme požadovanou WPS službu  tlačítkem Spustit vyvoláme dialog pro zadání vstupních a výstupních parametrů. Ten je specifický pro každou službu, zde je pro ilustraci zvolena služba soil-texture-hsg, pro jejíž spuštění je nutné zadat pouze vstupní polygon a specifikovat požadovaný výstup.
 4. Po zpracování požadavku služba vrátí požadovaný výsledek a dle jeho typu jej načte do zobrazení (v případě ilustrované služby) nebo připojí jako atributovou tabulku ke vstupnímu polygonu.