Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině


Aktualizace

1.5. 2023

Aktualizovaná metodika "Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině" je dostupná na stránkách projektu.

26. 2. 2023

Nově dostupná služba poskytujicí výpočet objemu přímého odtoku pomocí metody SCS-CN se zohledněním zastoupení jednotlivých tvarů srážek HydroRAIN - CN

26. 2. 2023

Aktualizovaná služba poskytujicí 6hodinové návrhové srážky na povodí IV. řádu HydroRAIN - 6H

28. 1. 2023

Po úspěšném ukončení projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" jsou služby na tomto serveru aktualizovány pomocí nových SW nástrojů tak, aby odpovídaly přístupu využití návrhových srážek, který je popsán v nové metodice "Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině" z roku 2022. Za případné komplikace s přechodem na nové služby se omlouváme. V případě nefunkčnosti se na nás neváhejte obrátit.

15. 3. 2021

Došlo k nasazení nové generace poskytovaných webových služeb WMS, WFS a WPS. Zároveň byla aktualizována webová aplikace Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu. Případné problémy prosím nahlašte na e-mailové adrese martin.landa fsv.cvut.cz.

5. 5. 2020

Upozorňujeme uživatele, že naše WPS služby zatím nejsou dostupné prostřednictvím QGIS nejnovějších verzí 3.X kvůli chybějícímu WPS klientovi. Dále probíhají vývojářské práce a testování služeb, pokud opakovaně narazíte na nefunkční služby, prosíme dejte vědět autorům.

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".

16. 10. 2018

Byla dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu

Webová aplikace na platformě Gisquick slouží ke snadnému získání komplexních charakteristik návrhových srážek pro česká povodí IV. řádu, konkrétně se jedná o:

  • Odhad úhrnu 6hodinové návrhové srážky doby opakování 2–100 let se zohledněním efektu velikosti povodí
  • Pravděpodobnosti výskytu 6 variant zobecněných návrhových hyetogramů v povodí v závislosti na době opakování srážkového úhrnu
  • Podrobná rozdělení 5minutových intenzit 6hodinové návrhové srážky pro každé povodí a dobu opakování ve formátu csv.

Aplikace je dostupná na adrese: HydroRAIN - 6H

O aplikaci

Aplikace umožňuje prohlížení podkladových a tematických vrstev. Jako podkladovou vrstvu lze zvolit Základní mapu ČR, ortofoto nebo rastrové vrstvy orientačních hodnot maximálních denních úhrnů poskytovaných kromě této aplikace také v podobě veřejné služby OGC WMS. Z tematických vrstev může uživatel zobrazit vrstvu povodí IV. řádu s vyčíslenými úhrny návrhových srážek s délkou trvání 6 hodin. Na základě těchto hodnot je vrstva povodí řádu stylována v jednotlivých tématech podle doby opakování (2 roky, 5, 10, 20, 50 a 100 let). Doplňkově je poskytována vrstva povodí IV. řádu se zatříděním povodí do klasifikace použité v rámci projektu Srážky I a Srážky II.

Aplikace umožňuje kromě základní funkcionality jako změna pohledu a přepínaní vrstvev či témat také měření vzdáleností a ploch, zobrazení atributů jednotlivých povodí a jejich identifikaci včetně zobrazení grafické reprezentace šesti typických průběhů návrhové srážky. Zobrazené hodnoty vyjadřují pětiminutové intenzity v milimetrech, viz obrázek níže.  Číselné hodnoty rozdělení intenzit je možné stáhnout ve formátu csv.

Obr: Ukázka identifikace prvků

Upozorňujeme uživatele, že prezentované návrhové úhrny představují plošné průměry pro povodí IV. řádu a při jejich výpočtu byla zohledněna i plocha povodí. Z praktického hlediska to znamená, že u povodí do velikosti cca 20 km2 hodnota reprezentuje průměrný bodový úhrn návrhové srážky na povodí, u větších povodí ale byla provedena redukce podle jejich plochy. Pro získání bodové hodnoty nebo průměrné hodnoty pro jinak definované povodí je nutné využít jednu z dalších nabízených služeb, např. WPS nebo webovou miniaplikaci.