Rain @ FSv ČVUT v Praze
Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině

> Úvod

Aktualizace

1.5. 2023

Aktualizovaná metodika "Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině" je dostupná na stránkách projektu.

26. 2. 2023

Nově dostupná služba poskytujicí výpočet objemu přímého odtoku pomocí metody SCS-CN se zohledněním zastoupení jednotlivých tvarů srážek HydroRAIN - CN

26. 2. 2023

Aktualizovaná služba poskytujicí 6hodinové návrhové srážky na povodí IV. řádu HydroRAIN - 6H

28. 1. 2023

Po úspěšném ukončení projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" jsou služby na tomto serveru aktualizovány pomocí nových SW nástrojů tak, aby odpovídaly přístupu využití návrhových srážek, který je popsán v nové metodice "Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině" z roku 2022. Za případné komplikace s přechodem na nové služby se omlouváme. V případě nefunkčnosti se na nás neváhejte obrátit.

15. 3. 2021

Došlo k nasazení nové generace poskytovaných webových služeb WMS, WFS a WPS. Zároveň byla aktualizována webová aplikace Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu. Případné problémy prosím nahlašte na e-mailové adrese martin.landa fsv.cvut.cz.

5. 5. 2020

Upozorňujeme uživatele, že naše WPS služby zatím nejsou dostupné prostřednictvím QGIS nejnovějších verzí 3.X kvůli chybějícímu WPS klientovi. Dále probíhají vývojářské práce a testování služeb, pokud opakovaně narazíte na nefunkční služby, prosíme dejte vědět autorům.

17. 10. 2019

V letošním druhém čísle časopisu Pozemkové úpravy vyšel článek Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině, který je zaměřen na představení některých výsledků projektu.

6. 2. 2019

Byl zahájen pokračující projekt  "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích".

16. 10. 2018

Byla dokončena sekce Datové podklady. Nyní jsou všechny dostupné služby plně zdokumentované. Pro více informací vyhledejte citovanou literaturu nebo kontaktujte řešitelský tým. Přejeme uživatelům příjemnou práci a těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

Tyto stránky vznikly v rámci několika vědeckovýzkumných projektů (MZV a TAČR) a jejich cílem je odborné veřejnosti zpřístupnit krátkodobé návrhové srážky a data půdní textury na území ČR. Poskytovaná data jsou primárně určena široké odborné veřejnosti využívající nástroje hydrologického modelování, např. projektantům protierozních či protipovodňových opatření, pozemkových úprav, autorům odtokových studií nebo akademickým pracovníkům v oborech životního prostředí, krajinného plánování a vodních staveb. Jednotlivé služby jsou podrobně popsány v části Webové služby a aplikace.

Zde publikované služby a informace jsou doplňkem k certifikované metodice Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině, která popisuje odvození a zásady využití návrhových srážek. Mapové přílohy metodiky  jsou součástí certifikované map. V rámci navazujícího projektu Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích došlo k aktualizaci původní metodiky z roku 2018. Na projektu spolupracovali krom ČVUT také pracoviště ÚFA AV ČR, ČHMÚ a SWECO a.s. Publikované nástroje a podkladová data vznikly zejména v rámci dvou navazujících projektů v tletech 2015 až 2027 projekt Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině. a navazující projekt řešený v letech 2019 - 2022. Podrobnosti o nich naleznete zde.

Poskytovaná data o půdní textuře a hydrologických skupin půd vznikla v rámci společného projektu s VUMOP pomocí digitálního mapování půd.